Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

O nás

Na úvod

Sme Čerstvé ovocie. Sme nezisková organizácia. Sme tu preto, aby sme poskytovali všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných, spoločenských a kultúrnych hodnôt.

Čo je Čerstvé Ovocie 

Sme skupina kamarátov, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre umeleckú sféru našej spoločnosti, a ktorí tak chcú prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou motiváciou je ponúkať možnosti pre realizáciu všetkých kreatívnych občanov, aby kultúrnym a umeleckým prejavom prispeli k zatraktívneniu miesta, v ktorom žijú. Našou inšpiráciou je propagácia kreatívneho priemyslu po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti.

Naším poslaním je hlavne podpora umenia a kultúry nekomerčného charakteru prostredníctvom organizácie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Máme v pláne vytvárať priestor pre prezentáciu a propagáciu tvorivých ľudí, mladých tvorcov, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl, ako aj amatérov, ale i profesionálov, a teda vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Snažíme sa tak o založenie novej platformy prezentácie, chceme otvárať dvere každému, kto má záujem dostať sa do povedomia v umeleckej komunite, ako aj do povedomia verejnosti. Naším úmyslom je vytvorenie interakcie medzi návštevníkmi a umelcami. Naším najväčším motívom je snaha o vytvorenie neformálnej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorej cieľom je osveta a rozvoj kultúry a uchovávanie kultúry ako takej vo všetkých svojich podobách v podmienkach miest, ako aj prezentačná, metodická a koordinačná činnosť. Snažíme sa hľadať prieniky medzi rôznymi kreatívnymi spracovaniami a zdôrazňujeme tak ich vzájomné dialógy, ich potrebu a význam umenia pre každodenný život.

Našim cieľom je teda organizovanie kultúrnych, spoločenských a multižánrových podujatí, výstav, prezentácií, osvetových akcií a stretnutí, ktorých cieľom je poukázať na širokú škálu šikovných mladých kreatívnych ľudí. Dôraz pri našich projektoch kladieme na originalitu, na kvalitu, na netradičnú formu, na prepájanie žánrov a oblastí, na experiment aj na kontroverznosť. Myslíme si, že kreatívni a tvoriví ľudia si zaslúžia priestor, kde by mohli prezentovať seba a svoju tvorbu. Ambíciou Čerstvého ovocia je ponúknuť tento priestor a upozorniť na ľudí a projekty, čo stoja za to.

Kto  je Čerstvé Ovocie

Čerstvého ovocie tvorí:

Ing. arch. Tomáš Augustín - zakladajúci člen ČO, stará sa o chod a zabezpečenie spoločenských podujatí v Gallerii Cvernovka,  absolvent FA STU, aktívne tvorí v oblasti architektúry (www.yourdesign.sk) a je členom Komisie územného plánu, výstavby a dopravy v Petržalke

Ing. arch. Martin Brix - zakladajúci člen a riaditeľ ČO, hlavný organizátor a koordinátor podujatia Urban Market a iných kultúrno-spoločenských podujatí, kontaktná osoba pre Galleriu Cvernovka, aktívne tvorí v oblasti architektúry (www.yourdesign.sk), absolvent FA STU

Ing. arch. Martina Kalusová - členka oz tab_lab  s projektom Bunka pre súčasnú kultúru v Nitre, absolventka FA STU, kde skončila na Ústave ochrany a obnovy pamiatok, zúčastnila sa workshopov na TU Wien a MEDS Istanbul

Bc. Beáta Kurajová - hlava projektu Fashion Urban Market, organizátorka módnych prehliadok a spoluorganizátorka viacerých podujatí zameraných na architektúru a dizajn, slovenský NC (national contact) pre workshopy EASA (European Architecture Students Assembly) a MEDS (Meetings of Design Students), pracuje na vlastnej dizajnérskej a módnej značke, členka a stylehunter pre ČO, rovnako sa aktívne venuje architektúre, študentka FA STU, v akademickom roku 2011/2012 študovala a pracovala v Barcelone

Ing. arch. Michaela Kesanová - absolventka FA STU (Ústav občianskych budov), nominovaná na Cenu prof. Lacka 2011 (diplomový projekt Stanice lanovky na Pustý hrad vo Zvolene), účasť na workshopoch MEDS Istanbul 2011 a UIA Youth Jamboree Tokyo 2011, aktívne sa venuje architektúre a súčasne doktorandskému štúdiu na FA STU (téma výskumu – Vertikálne farmy)

Mgr. Nikola Luzárová - kurátorka vystavovateľov na podujatí Urban Market, bývalá redaktorka v rádiu Tlis, absolventka Masmediálnej komunikácie v Trnave

Ing. Michal Marcinov - zakladajúci člen ČO, organizátor workshopov na Stanici Žilina-Záriečie (kultúrny uzol), aktívny fanúšik streetartu a graffiti, aktívne tvorí v oblasti krajinnej architektúry, v súčasnosti študent doktorandúry na FA STU

Ing. arch. Dalibor Vidiečan - zakladajúci člen ČO, aktívne tvorí v oblasti architektúry (www.yourdesign.sk), absolvent FA STU

Čerstvé ovocie teda predstavuje  spojenie umeleckého laboratória a kolektívu aktivistov v nezávislom kultúrnom priestore, ktorí kreatívne uvažujú, tvoria a snažia sa šíriť všeobecne prospešné služby v oblasti umenia.

Kolektív tvorivého tímu Čerstvého ovocia reprezentuje viacero členov, aby sa zabezpečila čo najväčšia kvalita poskytovaných služieb. Medzi naše prednosti patria veľmi dobré skúsenosti v riadení kultúrneho priestoru, dobrá orientácia v umeleckých kruhoch, ako aj schopnosť uzatvárať rôzne partnerstvá a spolupráce. So svojimi doterajšími skúsenosťami a know-how tak pomáhame umelcom a organizujeme podujatia podporujúce kultúru, vytvárame jedinečnú komunitu, oslovujeme širokú verejnosť.

Na záver

Nezisková organizácia Čerstvé ovocie vytvorila zázemie a priestor pre šírenie mladej  kultúry.  Galleria Cvernovka / Uzol kultúry, Urban market a projekt Kreatívny priemysel ako hlavné piliere našej produkcie chceme rozvíjať naďalej. Taktiež chceme rozšíriť program o ďalšie autorské projekty, nadviazanie partnerstiev a spoluprác s domácimi i zahraničnými organizáciami a prispieť ešte viac k šíreniu a vytváraniu kultúrneho zázemia v regióne Bratislavy.